Regulamin konkursu „Wakacyjny Konkurs Zdrowej Mamy”

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki w oparciu o które odbywa się Konkurs „Wakacyjny Konkurs Zdrowej Mamy„ (zwany dalej Konkursem).
 2. Organizatorem Konkursu jest „Ustronianka” Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu przy ul. Jelenica 72, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII, Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000162128, posiadająca kapitał zakładowy w całości opłacony w wysokości 2.200.000,00 zł, numer NIP: 5482247628 i REGON 072317086 (zwana dalej Organizatorem).
 3. Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie www.zdrowa-mama.pl oraz w siedzibie Organizatora, a wszelkie informacje z nim związane udzielane są pod adresem kontaktowym e mail: ekspert@zdrowa-mama.pl.
 4. Konkurs odbywać się będzie od 03.08.2012 do 20.08.2012 roku.
 5. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 6. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (nagrody nie będą wysyłane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej).
 7. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są:
 • pracownicy Organizatora a także członkowie ich najbliższych rodzin,
 • pracownicy Image Line Communications ILC oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

 

II. ZASADY KONKURSU

 

 1. Zadaniem uczestników Konkursu jest zrobienie zdjęcia podczas wakacji spędzanych wspólnie z rodziną, kierując się hasłem: „Wakacyjny Konkurs Zdrowej Mamy”.
 2. Każdy z uczestników może nadesłać jedną odpowiedź, czyli jedną fotografię.
 3. Odpowiedzi oceniać będzie Komisja powołana przez Ustroniankę. W jej skład będą wchodzić: Katarzyna Buczek (Ustronianka) i Agata Niemiec  (Image Line Communications).
 4. Decyzje Komisji są ostateczne.
 5. W przypadku pojawienia się sytuacji nieokreślonych w Regulaminie, Komisja będzie mogła wydać w każdej chwili trwania Konkursu odpowiednie postanowienie regulujące daną kwestię.
 6. Podstawą wyboru zwycięzcy będzie odpowiedź przesłana przez uczestnika, w której będą brane pod uwagę: kreatywność i oryginalność zdjęcia.
 7. Swoje prace należy przesyłać na adres mailowy ekspert@zdrowa-mama.pl.
 8. Warunkiem koniecznym, by wziąć udział w Konkursie jest posiadanie statusu fana Zdrowej Mamy na Facebooku.
 9. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 31.08.2012 r.

10.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rozstrzygnięcia Konkursu z uwagi na ilość nadesłanych prac, o czym niezwłocznie poinformuje uczestników poprzez stronę internetową www.zdrowa-mama.pl.

11.  Spośród wysłanych odpowiedzi  zostanie wybranych 20 osób, które otrzymają:

 • 10 – nagrody ubranka+ upominek od Ustronianki.
 • 10 – zestawy dziecięce (buteleczka + smoczek)+ upominek od Ustronianki.

 

12.  Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie www.zdrowa-mama.pl.

13.  W terminie 7 dni od otrzymania informacji uczestnicy zobowiązani są do podania niezbędnych danych osobowych oraz adresu pocztowego, na który ma zostać przekazana nagroda na adres mailowy: ekspert@zdrowa-mama.pl. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Konkursie -  w terminie do 7 dni od dnia wyłonienia zwycięzcy lub niepodania w terminie adresu do wysyłki nagrody - Komisja Konkursowa wyłoni nowego zwycięzcę, któremu zostanie przekazana nagroda. W takiej sytuacji Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie nagrody.

14.  Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia z Konkursu Użytkownika, który łamie Regulamin Konkursu lub wykorzystuje wizerunek Organizatora w niewłaściwy sposób.

 

III. NAGRODY

 

 1. W konkursie nagrodami są:
 • Ubranka, ufundowane przez firmę Babymarket.eu.
 • Nowoczesne butelki i smoczki dziecięce firmy Tommee Tippee „AKPOL”.
 • Upominki od Ustronianki.
 1. Nagroda nie podlega zamianie na inną lub na jej równowartość pieniężną.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminowość dostarczenia przesyłki przez Pocztę Polską lub firmę kurierską, a także za wszelkie inne działania poczty lub firmy kurierskiej.

 

IV. INNE

 

 1. Przesłanie prac konkursowych jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. Nr 133, poz. 833 ze zm.) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania zwycięzców
  i przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród. Uczestnicy wyrażają ponadto zgodę na umieszczenie ich adresów e-mail w bazie Organizatora
  i otrzymywanie informacji o akcjach promocyjnych i marketingowych organizowanych przez Organizatora. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.
 3. Uczestnicy Konkursu akceptują, iż przesłanie odpowiedzi w Konkursie jest dodatkowo równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikacje danych (imię i nazwisko) o nagrodzonych osobach i nieodpłatnym uzyskaniem przez Organizatora prawa do publikowania tych informacji na stronie internetowej www.zdrowa-mama.pl oraz w publikacjach dotyczących Konkursu.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na danych podanych przez Uczestników.
 5. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Komisji Konkursowej mają charakter ostateczny
  i nie przysługuje od nich odwołanie.

 

Ustroń, 03. 08. 2012 

 

konkurs wakacje 2012

Dołącz do nas na facebooku
Projekt i wykonanie: www.mbmprojekt.pl